Obchodní podmínky

 Ve velkoobchodě je možno nakupovat jen s platným IČ a ostatními údaji 
 
 1. Úvodní ustanovení 

  Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.pneuzone.cz. Internetový obchod provozuje firma PNEUZONE s.r.o., Praha 1 - Malá Strana, Prokopská 297/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 118 00  IČO: 28912802  DIČ: CZ28912802 , Bankovní spojení: 2500311285/2010 FIO - Praha, . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Výpis z obchodního rejstříku - 
   
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
   
  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.pneuzone.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. 
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 
  4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. 
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad. 
  6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového eshopu www.pneuzone.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 
  7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Ceny uvedené v měně Euro jsou uvedeny dle aktuálního kurzu stanoveného ČNB.
  8. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy PNEUZONE s.r.o.. 

   Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 
    
 3. Dodání zboží CZ

  Objednávka vytvořená zákazníkem na www.pneuzone.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou dle nabídky na našem webu, nebo dle dohody se zákazníkem. Pokud bude přijata objednávka do 11.30 hodin, objednávka je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat. 

  Platbu převodem umožňujeme pouze stálým zákazníkům po předchozí dohodě. Jinak je bezhotovostní platba možná oproti zálohové faktuře. Po připsání platby na náš účet je objednané a zaplacené zboží dodáno prostřednictvím zásilkové služby pokud není dohodnuto jinak. 

  Ceník dopravy: 
  Zboží na dobírku (1 x pneu) cena = 105 Kč s DPH 
  Zboží na dobírku (2 x pneu) cena = 150 Kč s DPH
  Zboží na dobírku (4 x pneu) cena = 300 Kč s DPH  

  Tyto ceny jsou platné pro zásilky s váhou do 30 kg.

  Zásilku přesahující váhu 30 kg, případně zásilku nestandardních rozměrů je nutno řešit individuelně dohodou se zákazníkem

  Cena za dopravu většího odběru zboží, je vždy řešena individuálně se zákazníkem. 
   
 4. Dodání zboží SK

  Objednávka vytvořená zákazníkem na www.pneuzone.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou dle nabídky webu, nebo dle dohody se zákazníkem. Pokud bude přijata objednávka do 11.30 hodin, objednávka je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit máte možnost objednávku stornovat.

  Bezhotovostní platba je možná oproti zálohové faktuře. Po připsání platby na náš účet je objednané a zaplacené zboží dodáno prostřednictvím zásilkové služby pokud není dohodnuto jinak.

  Ceník dopravy:
  Zboží na dobírku (např. 1 x pneu nebo váha zásilky do 10kg) cena = 260 Kč s DPH 
  Zboží na dobírku (např. 2 x pneu nebo váha zásilky od 11kg do 20kg) cena = 320 Kč s DPH
  Zboží na dobírku (např. 4 x pneunebo váha zásilky od 21kg do 30kg) cena = 450 Kč s DPH  
  Zboží na dobírku (např. 4 x pneunebo váha zásilky od 31kg do 40kg) cena = 580Kč s DPH
  Zboží na dobírku (např. 4 x pneunebo váha zásilky od 41kg do 50kg) cena = 650 Kč s DPH

  Cena za dopravu je hrazena v měně Euro přepočtená dle aktuálního kurzu stanoveného ČNB.

  Zásilku přesahující váhu 30 kg, případně zásilku nestandardních rozměrů je nutno řešit individuelně dohodou se zákazníkem.

  Cena za dopravu  většího odběru zboží, je vždy řešena individuálně se zákazníkem. 
   
 5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) 

  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ujištění se o nepoškození fyzicky i vzhledově vráceného zboží a obalu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. (hotově, převodem) 

  Vrácené zboží nám neposílejte na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. V individuelních případech můžou být navíc účtovány prokazatelné administrativní úhrady a následně vymáhány dle zákona všemi dostupnými prostředky. 
   
 6. Postoupení
   
  1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu PNEUZONE s.r.o.
  2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoli práva proti pohledávce PNEUZONE s.r.o.
    
 7. Závěrečná ustanovení 
   
  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.tgpneu.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

   Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01/08/2006 a platí na území EU. Změny jsou vyhrazeny. 
    
 8. Reklamace zboží

  Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

  Reklamace bude považována za neoprávněnou v případě, že k poškození výrobku došlo při přepravě, při neodborném zacházení nebo používání výrobku v jiných než uvedených podmínkách.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. 

  V případě zjištění závady na dodaném zboží lze uplatnit reklamaci:
  - písemnou formou na adrese provozovny PNEUZONE s.r.o., Praha 1 - Malá Strana, Prokopská 297/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 118 00
  - zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny PNEUZONE s.r.o., Praha 1 - Malá Strana, Prokopská 297/10, okres Hlavní město Praha, PSČ 118 00 spolu s písemným popisem závady.    Reklamované  zboží nám neposílejte na dobírku.
  - prostřednictvím obchodních zástupců (po předchozí telefonické dohodě)

  Spolu s reklamovaným zbožím je nutno doložit doklad o zaplacení který slouží zároveň jako záruční list.
   
 9. Ochrana osobních údajů 

  Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy PNEUZONE s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. 

  Při nakládání s osobními daty se PNEUZONE s.r.o.zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, PNEUZONE s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. 
  Zákazník využíváním služeb PNEUZONE s.r.o.dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email info@pneuzone.cz 

  Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.